top of page
Flyer voorkant vrijeschool Bunnik_03.png
FAQ

We krijgen veel vragen van ouders over de nieuwe vrijeschool. De meest gestelde vragen hebben we voor je op een rij gezet. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op door een mail te sturen naar vrijeschoolbunnik@gmail.com

 • Is er al bekend of er één of meer kleuterjuffen voor de kleuterklas komen?

Dit is nog niet bekend. Als er voldoende aanmeldingen zijn zal er na de voorjaarsvakantie een procedure worden gestart om de vacature voor kleuterjuf in te gaan vullen. Het is nog niet bekend of die door één of twee leerkrachten wordt opgevuld.

 • Is het een voorwaarde dat de kleuterjuf de vrijeschool Pabo heeft gedaan?

Ja, dat is zeker een voorwaarde. Voor een startende vrijeschool is het van belang dat de leerkracht goed opgeleid is en ervaring heeft in het vrijeschoolonderwijs.

 • Hoe verloopt de selectie?

Bij voldoende aanmeldingen zal er na de voorjaarsvakantie door Wereldkidz een wervingsprocedure worden opgestart.

 • Komt er een continuerooster?

Waarschijnlijk komt er een continuerooster waarbij de eigen leerkrachten in de pauze op het plein zullen zijn.

 • Wat kan er geboden worden aan extra begeleiding voor kinderen met extra onderwijsbehoeften?

Dit is nog niet geheel duidelijk. Bij kinderen die al ingeschreven staan bij een school zal er een intake plaatsvinden waarbij wordt besproken wat de onderwijsbehoeften van de kinderen zijn en of daarin kan worden voorzien.

 • Hoe wordt er samengewerkt met de Anne Frankschool?

Het kan heel goed dat er op bepaalde vlakken wordt samengewerkt met de Anne Frankschool. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van ondersteunend personeel, zoals een gezamenlijke IB-er.

 • Wat is er al bekend over de huisvesting, ook op langere termijn?

Als de vrijeschool na de vakantie gaat starten is daar ruimte voor bij de Anne Frankschool. Er zijn twee lokalen beschikbaar. In overleg met het team van de Anne Frankschool wordt bepaald welk lokaal/welke lokalen dat worden. Het doel op de langere termijn is een aparte locatie in een groene omgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting. Het contact met de betreffende wethouder is al een tijd geleden gelegd en wordt hierover onderhouden.

 • Neemt Wereldkidz de speerpunten van de initiatiefgroep over?

Vanuit Wereldkidz is Het Sterrenbos, school voor vrijeschoolonderwijs in Amerongen, de voorbeeldschool. De visie en het beleid van Het Sterrenbos zal dan ook de basis zijn voor de vrijeschool in Bunnik. De speerpunten van de initiatiefgroep sluiten hier bij aan.

 • Hoe ziet het taal- en rekenonderwijs er op de vrijeschool uit, en is het zo dat er in vergelijking met reguliere basisscholen meer leerachterstanden zijn op dit gebied?

Voor taal en rekenen worden reguliere onderwijsmethodes gebruikt, dezelfde die veel reguliere basisscholen gebruiken. De leerkracht op de vrijeschool heeft echter de ruimte om het onderwijs daarnaast ook zelf vorm te geven. De leerkracht zal de methodes aanvullen met typisch vrijeschoolonderwijs, ook voor taal en rekenen. Bovendien zit het leren van taal en rekenen ook in andere vakken verweven. Doordat het vrijeschoolonderwijs inzet op een brede ontwikkeling van het kind zijn er aan het einde van de basisschooltijd gemiddeld genomen wel verschillen tussen kinderen van het reguliere basisonderwijs en het vrijeschoolonderwijs. Het niveau van het taal- en rekenonderwijs heeft de laatste jaren meer aandacht gekregen op de vrijescholen. Het is een speerpunt dat er ook op dit vlak hoge (maar wel reëele) verwachtingen aan kinderen worden gesteld.

 • Wordt er gedifferenttieerd binnen het vrijeschoolonderwijs?

Ja, binnen het vrijeschoolonderwijs wordt er ook gedifferentieerd in drie niveaus.

 • Past de vrijeschool bij een hoogbegaafd kind?

Elk kind is verschillend, ook hoogbegaafde kinderen zijn allemaal verschillend. Het is van belang om samen in een gesprek vast te stellen of de school passend is als uw kind bijzondere onderwijsbehoeften heeft. Maar voor hoogbegaafde kinderen kan het heel goed zijn om de focus niet alléén op de cognitieve ontwikkeling te leggen, maar het kind ook op andere terreinen uit te dagen.

 • Hoe wordt er omgegaan met schermen in de klas?

In het lokaal zal geen digibord hangen, maar een traditioneel krijtbord. De school zal echter niet schermvrij zijn. Er zullen een aantal laptops/tablets zijn in het kader van mediawijsheid, maar ook voor leerlingen met dyslexie.

 • Sluit het onderwijs wel aan op deze tijd?

Omdat de beoogde school zal vallen onder een openbaar schoolbestuur is er meer ruimte om het onderwijs af te stemmen op de huidige tijd. Het doel is om echt vrijeschoolonderwijs te geven, maar te voorkomen dat het dogmatisch wordt. Ook zal er ruimte zijn om nieuwe technologie in te zetten voor de creatieve ontwikkeling.

 • Hoe kan een vrijeschool, waar met name feesten uit de christelijke traditie worden gevierd, onder een openbaar schoolbestuur vallen?

Wij draaien het graag om: doordat we onder een openbaar schoolbestuur vallen kunnen we veel diversere feesten vieren dan alleen de christelijke. Een speerpunt is om een inclusieve school te zijn, ook wat betreft religies en levensovertuigingen.

bottom of page