top of page
Flyer voorkant vrijeschool Bunnik_03.png
Onze school

Vrijeschoolonderwijs

Vrijeschoolonderwijs gaat uit van leren met hoofd, hart en handen. Naar school gaan bestaat uit meer dan een hoofd vullen met kennis. Om helemaal zichzelf te worden, heeft een kind niet alleen kennis nodig (denken), maar ook een warm gevoelsleven (voelen) en een sterk lichaam (willen). In alle lessen wordt er voor gezorgd dat er altijd een balans is tussen deze drie behoeften. 


Naast rekenen en taal is er net zo veel ruimte voor vakken zoals handvaardigheid, toneel, muziek, schilderen, dansen, koken, houtbewerken en ontdekken in de natuur. In de lage klassen is er veel tijd voor écht vrij spel. Kinderen leren door te doen. In veel lessen is er beweging, in de vorm van klappen, lopen of dansen. De combinatie van cognitieve activiteit en bewegen zorgt ervoor dat de kinderen met plezier leren en dat ieder kind de lesstof goed op kan nemen.

 

De term vrijeschool stamt nog uit de tijd dat deze scholen staatsvrij waren, dat is nu (vaak) niet meer zo. De scholen worden ook wel Steiner- of Waldorfscholen genoemd. Vrij betekent dus niet dat kinderen er zelf bepalen wat ze doen. Vrijescholen zijn juist erg gestructureerd, er is veel ritme in de dag en week. Vrij betekent wel dat een kind vrij is om zich te ontwikkelen zoals bij hem of haar past.


Ontwikkeling staat boven presteren, wat te zien is in de manier van toetsen en de inzet van het leerlingvolgsysteem. Uiteraard voldoen vrijescholen aan de kerndoelen gesteld door de overheid en worden kinderen voorbereid op hun vervolgonderwijs. Vrij is ook terug te vinden in hoe de leerkrachten zelf hun lessen vormgeven, met minimaal gebruik van methodes.

Rudolf Steiner (1861-1925) is de grondlegger van de antroposofie. Kern van de pedagogische inzichten van Steiner is zijn opvatting over de ontwikkelingspsychologie van het kind. Hij vond onder andere dat de lesstof in overeenstemming moet zijn met de fase waarin het kind verkeert en moet aansluiten op de behoefte van het kind. 

Meer lezen over vrijeschoolonderwijs? 

Onze school


Vrijeschoolonderwijs gaat wereldwijd uit van dezelfde basis, maar geen school is hetzelfde. Er is altijd ruimte voor een eigen identiteit. Als ouderinitiatief hebben we een aantal wensen en ideeën voor ogen over vrijeschoolonderwijs in Bunnik. We willen een school zijn die midden in de samenleving staat en tegelijkertijd trouw blijft aan de vrijeschoolpedagie. Door samen te werken met stichting Wereldkidz, hebben we er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken! 

Kindgericht onderwijs met hoofd, hart en handen.
De aandacht voor de ontwikkeling van het kind is verdeeld over zowel hoofd, hart en handen. Er ligt geen nadruk op het presteren of doelen halen. Vanuit de overheid zijn er een aantal leerdoelen op het gebied van rekenen en taal gesteld, die nodig zijn voor het doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Op onze school zetten we daarbij ook nadrukkelijk in op persoonlijkheidsvorming, creativiteit (muziek, boetseren, handwerken, schilderen), natuur- en buitenonderwijs en sociale vaardigheden.

Naar buiten, verbinden met de natuur
Op onze school hebben we aandacht voor de waarde van de natuur en de dynamiek van de seizoenen. Waar mogelijk worden de lessen buiten gegeven. Wekelijks is er een buitendag, de natuur in! Naast het struinen, klimmen en ontdekkend leren wordt er spelenderwijs gewerkt aan taal en rekenen. 

Onze school zal starten als aparte stroom binnen de muren van de Anne Frank school. Het idee is dat we na een aantal jaar een zelfstandige school worden met een eigen gebouw, op een mooie groene buitenlocatie in Bunnik. 

Bewegend onderwijs
Vrij spelen en bewegen is het uitgangspunt op onze school, dat is waar kinderen leren. Lesstof wordt zo veel mogelijk aangeboden in een vorm waarbij de kinderen kunnen bewegen. Als je dingen met je hoofd leert blijven ze veel beter hangen als je er tegelijkertijd bij beweegt. Met het concept van de bewegende klas stimuleren we dit extra. Kinderen zitten niet op stoelen aan tafels, maar krijgen een eigen zitkussen en delen een houten bank. Een bewegende klas maakt een vierkante klas rond; iedereen zit vooraan en kan elkaar zien en ervaren. Dit versterkt het groepsgevoel. De kinderen kijken niet alleen naar de leerkracht, maar ook naar de andere kinderen. De opstelling verandert regelmatig zodat de kinderen nooit lang in dezelfde houding zitten. En het vergemakkelijkt de overgang van de kleuterklas, waar vrij bewegen en spelen de norm is, naar het schoolse leren.

Het Sterrenbos in Amerongen, de school die de blauwdruk vormt voor onze school, werkt ook met de bewegende klas. Dit bevalt, zowel leerkrachten als leerlingen, erg goed! Bekijk en lees er meer over op de website van Het Sterrenbos.

Klaar voor de toekomst met creativiteit
Creëren, bedenken, scheppen, dingen oplossen, buiten hokjes denken; vaardigheden die onmisbaar zijn in onze toekomstige wereld. Kennis is overal te vinden in onze tijd, maar hoe je met die kennis omgaat, hem verwerkt en gebruikt om de wereld een mooiere plek te maken is iets wat je leert op onze school; een mens dat kan nadenken, zelfstandig een oordeel kan vormen, die durft te staan voor zijn ideeën is iemand die kan bijdragen aan de samenleving.

 

We doen het samen: inclusiviteit en betrokkenheid
Onze school gaat uit van een school als onderdeel van de samenleving. Kinderen, ouders, leraren en anderen in het netwerk van de school brengen hun achtergrond, kennis, cultuur, levenswijze en vaardigheden mee naar school. Ieder doet ertoe en ieder kan zijn of haar inbreng hebben. Dit zie je ook terug in onze samenwerking met Wereldkidz. We zijn een openbare school voor vrijeschoolonderwijs, waar iedereen welkom is en zich thuis voelt! 

Jaarfeesten

Vrijescholen besteden aandacht aan het natuurlijke jaarritme van de seizoenen gedurende het jaar door jaarfeesten te vieren, samen met ouders. Op onze school willen we de jaarfeesten verbinden aan vieringen uit diverse culturen en religies. 

bottom of page